هنرپيشه امنیت ایران ایرانی قطعنامه

هنرپيشه: امنیت ایران ایرانی قطعنامه مذاکرات تحریم ها لغو تحریم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی 17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران / نجفی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر رویکرد انقباضی واقعی در تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران، گفت: علی رغم آینده نگری قیمت تورم بیش از 10 درصدی جهت

17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران / نجفی

نجفی: 17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری تهران

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر رویکرد انقباضی واقعی در تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران، گفت: علی رغم آینده نگری قیمت تورم بیش از 10 درصدی جهت سال آینده با کم کردن 2.2 درصدی نسبت به بودجه مصوب امسال و با کم کردن 17 درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص در تفریغ بودجه سال 1395، بودجه 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بالغ بر 17 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است هست.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح شرح بودجه 97 شهرداری گفت: عملکرد مالی و برنامه ای یک دهه گذشته مدیریت شهری بالاخص عملکرد مالی سال گذشته و امسال مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شد تا نقاط ضعف آن مرتفع و نقاط قوت آن تقویت شود. جهت گیری تدوین بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری با تغییرات جدی همراه بوده و از حیث ساختار کارکرد و روش بودجه ریزی جهت سال 1398 بر مبنای برنامه سوم توسعه تغییرات اساسی داده خواهد شد.

17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران / نجفی

وی افزود: پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی متاثر از سیاست های کلان اقتصادی کل کشور است و رکود یا رونق اقتصادی، اقتصاد شهر و شهرداری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. متاسفانه رکود حاکم بر بخش مسکن، کم کردن ارتباط منابع شهرداری به اقتصاد شهر ناشی از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر منفی آن بر تحقق منابع پایدار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین منبع درآمد پایدار باعث متمایل شدن مدیران شهری به کسب درآمد از منابع ناپایدار شده است است.

وی ادامه داد: همه اینها در کنار نوسان سهم درآمدهای پایدار طی دهه های گذشته، تورم دیون سنواتی که حدود 29 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت قطعی به ثبت رسیده، زیاد کردن بی رویه و یک باره 13 هزار نفری نیروی انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتهای سال 1395 و ابتدای امسال و وجود پروژه های نیمه تمام که نیازمند بیش از 34 هزار میلیارد تومان جهت تکمیل آنهاست، چالش ها و مسائلی را پیش روی تهیه و تنظیم بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار می دهد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر رویکرد انقباضی واقعی در تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران، گفت: علی رغم آینده نگری قیمت تورم بیش از 10 درصدی جهت

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن الزامات و سیاست های تدوین بودجه که مصوب شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سال 1397 ابلاغی وزارت کشور رویکرد بودجه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال آینده، به صورت انقباضی واقعی اتخاذ و در دستور کار قرار گرفت.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح رویکردها و الزامات تدوین بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش های منابع، مصارف، تبصره ها، بودجه شرکت های وابسته و شرکت های تابعه، گفت: براق سازی منابع حاصل از شرکت ها و شرکت های وابسته به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با ایجاد تقویت خزانه متمرکز بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور انجام خواهد شد. همچنین آینده نگری منابع بودجه سال آینده به صورت واقعی و قابل وصول، زیاد کردن کیفیت منابع درآمدی با عوض کردن رویکرد از شهر فروشی به ایجاد منابع پایدار، واریز درآمد نیابتی و سود سهام شرکت های وابسته و شرکت های تابعه به خزانه شهرداری، کم کردن وابستگی به واگذاری دارایی های سرمایه ای و آینده نگری حداقلی واگذاری دارایی های مالی، زیاد کردن سهم منابع پایدار و استفاده از ظرفیت های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور که مشتمل بر درآمدهای حاصل از اجرای طرح کم کردن آلودگی هوا (LEZ) هست، اجازه انتشار اوراق همکاری و استفاده از منابع مالی خارجی و … ، تدوین شده است است.

نجفی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از طریق استاندارد سازی فعالیت ها و ریزفعالیت ها و تعیین بازه قیمتی اجرای آنها بر اساس بهای تمام شده است فعالیت ها، آینده نگری هزینه های اجتناب ناپذیر نظیر حقوق و مزایا، آینده نگری حداکثر اعتبار ممکن به منظور تسویه دیون پیمانکاران، اولویت بندی تملک دارایی های سرمایه ای، محدودیت در تعریف پروژه های تازه غیر از موارد ضرور و اولویت دار، نگاه خاص به نگهداشت شهر، آینده نگری اعتبار مورد نیاز جهت پروژه های زیست محیطی، حمل و نقل عمومی، تاب آوری شهری و نوسازی بافت های فرسوده، استمرار و رونق فعالیت های عمرانی، هدایت فعالیت ها و پروژه های شرکت ها و شرکت های وابسته در جهت تحقق وظایف ذاتی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و تمرکززدایی از اعتبارات و توزیع آن بین واحدهای اجرایی از شاخصه های بودجه سال آتی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش مصارف خواهد بود.

17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران / نجفی

وی افزود: طراز عملیاتی بودجه جهت سال 1397 بالغ بر 132 میلیارد تومان خواهد بود که مازاد درآمد بر هزینه صرف فعالیت های عمرانی و یا پرداخت دیون و تعهدات مطابق ردیف های بودجه مصوب خواهد شد. این در حالیست که جهت امسال شاهد طراز عملیاتی منفی و پیشی گرفتن بیش از 240 میلیارد تومان هزینه ها بر درآمدها هستیم.

نجفی ادامه داد: مثبت بودن خالص تملک دارایی مالی در کنار طراز عملیاتی مثبت و خالص تملک دارایی سرمایه ای منفی در بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت های آینده نگری شده است در تبصره های بودجه پیشنهادی، همگی نشان دهنده رویکرد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به بازپرداخت دیون و تعهدات پیمانکاران، بانک ها و املاک تصرفی و … می باشد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر رویکرد انقباضی واقعی در تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران، گفت: علی رغم آینده نگری قیمت تورم بیش از 10 درصدی جهت

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح شاخصه های بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش منابع نیز به واقعی شدن برآورد منابع بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از حیث تحقق پذیری در وصول منابع اشاره کرد و افزود: کم کردن سهم منابع غیرنقد از 37.5 درصد در بودجه امسال به 25 درصد در بودجه پیشنهادی سال آینده به منظور زیاد کردن شفافیت انجام شده است هست. همچنین آینده نگری می شود منابع پایدار از 3900 میلیارد تومان یعنی معادل 22 درصد از کل منابع در سال 1396 با رشد 27.9 درصدی به 4990 میلیارد تومان یعنی معادل 28.5 درصد از کل منابع جهت سال آینده زیاد کردن یابد. موضوعی که مورد تاکید شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز بوده است.

نجفی تاکید کرد: مجموع درآمدها از کل منابع بودجه سال آینده با زیاد کردن حدود 10 درصدی نسبت به بودجه مصوب امسال به رقمی بیش از 7800 میلیارد تومان رسیده است که البته با تدقیق درآمدهای سال 1396 رشد واقعی درآمدها حدود 16 درصد بوده هست. کم کردن 8.5 درصدی میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای نشان دهنده کم کردن اتکای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به عوارض ناشی از ساخت و ساز نظیر عوض کردن کاربری ها، فروش تراکم منطبق با طرح تفصیلی است.

17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران / نجفی

وی با اشاره به اینکه کم کردن 20.6 درصدی واگذاری دارایی های مالی نسبت به مصوب امسال و همچنین کم کردن 72 درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص، نشان دهنده عوض کردن رویکرد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به کم کردن میزان دیون هست، افزود: جلوگیری از پرداخت دیون از طریق دریافت وام یکی از رویکردهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. در این خصوص جایگزینی سایر روش های تامین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری بخش شخصی و همکاری بخش شخصی در قالب تبصره های بودجه پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح بخش مصارف بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت و افزود: در بخش هزینه ها ضمن آینده نگری زیاد کردن های قانونی هزینه های اجتناب ناپذیر ناشی از مصوبات هیات وزیران در خصوص زیاد کردن ضریب پایه حقوقی که 10 درصد کارمندی و 12 درصد کارگری را مشمول بر می شود. همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص دریافت بهای تمام شده است خدمات و با مد نظر قرار دادن کسری اعتبارات هزینه ای در امسال به خاص کسری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که حدود 350 میلیارد تومان هست، مدنظر قرار گرفته هست، رشد اعتبارات موصوف نسبت به بودجه مصوب امسال حدود 9.9 درصد خواهد بود که این امر جز با صرفه جویی و هزینه کرد بهینه اعتبارات جاری محقق نخواهد شد.

وی افزود: از کارها کلیدی و ساختاری تدوین بودجه سال آینده در بخش هزینه ای تمرکز زدایی از 3820 میلیارد تومان است یعنی حدود 22 درصد از اعتباراتی که در سال های گذشته به صورت متمرکز در اختیار ستاد قرار می گرفته تا در حوزه حقوق و مزایای پرسنل فعالیت های رفت و روب، نگهداری فضای سبز و … هزینه شود که باعث زیاد کردن سهم اعتبارات مناطق از کل بودجه عمومی از 15.6 درصد در سال 96 به 26.1 درصد در بودجه پیشنهادی سال 97 رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز تلاش شده است است تا کم کردن 12.3 درصدی اعتبارات عمرانی خللی در خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان ایجاد نکند. لذا در این راستا از بین بردن 218 مورد از پروژه های تملک دارایی سرمایه ای مشمول بر 57 پروژه خاتمه یافته تا آخر سال جاری، 23 پروژه متوقف، 46 پروژه شروع نشده و 92 ردیف کمک که جزو وظایف ذاتی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نبوده اند، است.

وی تاکید کرد: در بخش اعتبارات تملک دارایی های مالی با توجه به محدودیت های مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین کم کردن سقف بودجه اعتبار تسویه و پرداخت دیون سنواتی پیمانکاران رشدی 42.6 درصدی داشته است.

بنیادی ترین تغییرات بودجه ای جهت سال آینده در بخش تبصره ها

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح تبصره های بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز تاکید کرد: بنیادی ترین تغییرات بودجه ای جهت سال آینده در بخش تبصره ها روی داده هست. به شکلی که شاهد کم کردن و از بین بردن تبصره های غیرضروری به همراه آینده نگری ساز و کار ایجاد و تقویت خزانه متمرکز شهرداری ها بوده ایم.

هزینه ها شرکت ها و سازمانهای شهرداری در بودجه 97 به حداقل ممکن رسید

وی افزود: در خصوص بررسی بودجه شرکت ها و شرکت های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن بازبینی در تعداد نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات و به روز رسانی شناسنامه آنها تلاش بر آن شد تا هزینه های آنها به حداقل ممکن برسد. به همین جهت شرکت ها و شرکت ها به سه دسته تقسیم شده است اند. همچنین درآمدهای شرکت ها و شرکت ها به تفکیک عملیاتی و غیر عملیاتی تدقیق شد و نحوه گردش نقدینگی و چگونگی درج در صورت های مالی نیز مشخص شد.

موارد حائز اهمیت در بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک

نجفی در تشریح موارد حائز اهمیت در بودجه واحدهای اجرایی در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به توجه خاص به عنوان آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: آینده نگری ردیف اعتباری جدیدی بابت بهسازی و نگهداری مراکز معاینه فنی در جهت زیاد کردن کارآیی و ارتقای استانداردها انجام شده است هست. همچنین بهره گیری از سامانه های هوشمند نظارتی در تردد خودروهای واجد مجوز تردد، منظور نمودن ردیف اعتباری جهت توسعه و نوسازی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا، انجام مطالعات و تهیه طرح های زیست محیطی در امر کنترل کیفیت هوا، آینده نگری ردیف اعتباری تحت عنوان توسعه و تامین ناوگان خطوط مترو و توجه به خرید قطعات یدکی و اورهال و نگهداری و بهسازی خطوط مترو از مواردی است که در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و در بخش بودجه ای در نظر گرفته شده است است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تامین اعتبار پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، بهسازی کندروی آزادگان، دسترسی آزادگان به دستواره و دوربرگردان حکیم – تعاون را از موارد حائز اهمیت در بودجه حوزه معاونت فنی عمرانی خواند و افزود: بهسازی محیطی، احداث پارکینگ های عمومی، توسعه فضای سبز، به خاص توسعه فضای سبز در بافت های فرسوده، نگهداری و توسعه فضای سبز بوستان پردیسان، بازبینی طرح تفصیلی شهر تهران، احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده، تسهیل گری و ترویج فرهنگ نوسازی در بافت های فرسوده، ساماندهی و مرمت بافت ها و محلات واجد ارزش فرهنگی تاریخی، تکمیل مسکن پیشگام نوسازان و هماهنگی و تأمین خدمات و زیرساخت و توسعه در بافت های فرسوده شهری از مواردی است که در حوزه معاونت شهرسازی و معماری به عنوان اولویت ها در تدوین بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است است.

موارد حائز اهمیت بودجه 97 شهرداری در حوزه معاونت خدمات شهری

وی در تشریح موارد حائز اهمیت بودجه ای در حوزه معاونت خدمات شهری نیز گفت: منفک شدن بودجه مرکز محیط زیست و توسعه پایدار از بودجه معاونت خدمات شهری به منظور تاکید و توجه خاص به عنوان محیط زیست و اهتمام در کم کردن معضلات محیط زیستی در حیطه وظایف شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است هست. همچنین اعتبار مورد نیاز بابت استخدام 400 نفر نیروی انسانی به منظور بکارگیری در ایستگاه های تازه آتش نشانی آینده نگری شده است هست. ارتقای سطح ایمنی حفاظت و نگهداری از فضای سبز به منظور اصلاح شرایط بهره برداری از این فضاها به وسیله شهروندان و تقویت اعتبار در مجتمع بازیافت خاک و نخاله جاجرود از دیگر مواردی است که در این حوزه مورد توجه جدی قرار گرفته است.

موارد حائز اهمیت بودجه 97 شهرداری جهت شرکت پیشگیری و مدیریت بحران تهران

نجفی در تشریح موارد حائز اهمیت بودجه ای جهت شرکت پیشگیری و مدیریت بحران پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز گفت: توجه خاص به ارتقای سطح ایمنی و مدیریت حوادث و بلایای طبیعی، احداث و تکمیل 18 سوله مدیریت بحران در سطح مناطق 22 گانه و احداث محل های اسکان موقت در مناطق 13 و 4 و توسعه و تجهیز سامانه پورتال فرماندهی اتفاق و تأسیسات و تجهیزات هشدار سیل و زلزله از مواردی است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: حفظ سقف بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی علی رغم انقباضی بودن بودجه سال آینده شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است هست. در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری نیز توجه خاص ای به عنوان تشکیل زیرساخت های نمایشگاه شهر آفتاب انجام شده است است.

موارد حائز اهمیت بودجه ای در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح موارد حائز اهمیت بودجه ای در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی با اشاره به حمایت از پرسنل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و همسان سازی خدمات درمانی نیروی انسانی شاغل در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: توجه مناسب و کمک به خانواده ایثارگران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین معلولین مد نظر قرار گرفته شده است است.

اعتبارات تازه در بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت راه اندازی مرکز اسناد و راه اندازی پارک علم و فناوری

وی افزود: اعتبارات جدیدی در خصوص راه اندازی مرکز اسناد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و نیز راه اندازی پارک علم و فناوری لحاظ شده است هست. در حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها نیز توجه خاص به عنوان اصلاح نظام های مدیریتی، نظام جامع آماری و توسعه خدمات و سامانه های شهر هوشمند و توجه به برنامه پنج ساله و تهیه برنامه عملیاتی مربوط به پنج ساله سوم توسعه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سطوح محله ای و منطقه ای در نظر گرفته شده است است.

صرفه جویی و جلوگیری از هزینه های غیرضروری در مناطق 22 گانه

نجفی در تشریح آنچه که در بودجه سال آینده مناطق شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده نگری شده است هست، گفت: صرفه جویی و جلوگیری از هزینه های غیرضروری در مناطق 22 گانه مد نظر قرار داده شده است هست. اعتبارات پروژه های تعمیر، تجهیز مستمر در مناطق 22 گانه با 14 درصد کم کردن نسبت به امسال از مبلغ 14 هزار و 700 میلیارد ریال به مبلغ 12 هزار و 604 میلیارد ریال عوض کردن یافته هست. برآورد اعتبارات پروژه های تعمیر و تجهیز این مناطق جهت نخستین بار بر اساس مقادیر احجام و نیازهای واقعی محاسبه شده است است.

شفافیت مالی در بودجه شرکت ها و شرکت های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بودجه 97

کاهش 21 درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناطق

وی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مناطق با 21 درصد کم کردن از مبلغ 23 هزار و 180 میلیارد ریال در امسال به مبلغ 18 هزار و 313 میلیارد ریال در سال آینده کم کردن خواهد یافت. بدهید ترتیب اعتبارات منظور شده است در پروژه های غیر مستمر احداثی با 33 درصد کم کردن از مبلغ 8479 میلیارد ریال به مبلغ 5708 میلیارد ریال کم کردن یافته هست. البته علی رغم کم کردن اعتبارات پروژه های غیر مستمر در سال 97 تعداد 208 پروژه با اعتبار 4000 میلیارد ریال توانایی خاتمه در سال آینده را دارند. در حقیقت عمده کم کردن مبلغ عنوان شده است به پروژه های خاتمه یافته در امسال و یا از بین بردن پروژه های متوقف و یا شروع نشده غیر مهم و مغایر با وظایف ذاتی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بر می گردد.

نجفی در خصوص بودجه شرکت ها و شرکت های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال آینده نیز به ایجاد شفافیت مالی در بودجه این شرکت ها و شرکت ها تاکید کرد و افزود: شناسایی سود سهم شهرداری به منظور واریز به خزانه، توجه به صورت های مالی سال 1395 شرکت ها و شرکت ها، جداسازی حقوق و مزایا از خدمات قراردادی و انتقال آن به هزینه های پرسنلی در جهت شفافیت مالی و کم کردن هزینه های شرکت ها و شرکت ها از مواردی است که در بودجه شرکت ها و شرکت های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال 1397 به طور جد مد نظر قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | پروژه | شهرداری | سال آینده | لایحه بودجه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs